dot
dot
JOB

 

วิศวกรประมาณราคา(เครื่องกล,ไฟฟ้า)

 ประเภท :

งานประจำ

 

 ลักษณะงาน :

วางแผนและควบคุมงานโครงการ รับผิดชอบงานควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับงานก่อสร้าง , ต่อเติม หรืองาน Project ต่างๆ พิจารณาการสั่งซื้อ Spare part และอื่น  ที่เกี่ยวข้อง

 

 อัตรา :

 3 อัตรา

 

 สวัสดิการ :

 ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)

 ตรวจสุขภาพประจำปี

 สวัสดิการเยี่ยมไข้

 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

 เงินช่วยเหลือการสมรส

 เงินช่วยเหลืองานบวช

 งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน

 โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

 การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าที่พัก (สำหรับพนักงานประจำโครงการก่อสร้าง)

 ค่าเบี้ยกันดาร สำหรับพนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด

 สวัสดิการอาหารกลางวัน

 

 เงินเดือน :

  20,000-25,000 บาท

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

 เพศ ชาย หรือ หญิง

 อายุ 25 ถึง 35 ปี

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา เครื่องกล หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง

 ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

  มีใบประกอบวิชาชีพ

  มีประสบการณ์ทำงานประมาณราคางานไฟฟ้า,เครื่องกล 2 ปีขึ้นไป

  ถ้าสามารถใช้ AUTO CAD/ MS Project /MS Office ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รับสาขาเครื่องกล 2 อัตรา สาขาไฟฟ้า 1 อัตรา